Herb

Budżet Gminy na 2013 rok - uchwalony

Na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Gminy Domaszowice uchwaliła budżet gminy na 2013 rok. Na realizację założonych do sfinansowania w 2013 roku zadań przez Gminę Domaszowice planuje się dochody w łącznej kwocie 13 603 219,00  zł,  z tego kwotę 13 000 000,00 zł stanowią dochody bieżące gminy, a kwotę 603 219,00 zł dochody majątkowe.

Wśród dochodów bieżących istotną rolę pełni subwencja oświatowa w wysokości 2 932 438,00 zł, której wysokość jest zbliżona do wysokości z roku ubiegłego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy to kwota 1 114 956,00 zł, która dzieli się na subwencję wyrównawczą podstawową w kwocie 518 919,00 zł – uzależnioną od dochodów podatkowych gminy i liczby mieszkańców w porównaniu do dochodów podatkowych wszystkich gmin na terenie kraju i liczby mieszkańców w kraju oraz subwencję wyrównawczą uzupełniającą w kwocie 596 037,00 zł, której podstawę wyliczenia stanowi średnia gęstość zaludnienia w kraju i liczba mieszkańców gminy.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2013 rok przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w łącznej kwocie 1 145 990,00 zł, co stanowi 8,42% ogółu dochodów gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 1 452 558,00 zł, tj. 10,68% dochodów gminy.

Pozostałe dochody stanowią między innymi podatki i opłaty lokalne (3 659 187,00 zł), czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za użytkowanie wieczyste (28 000,00 zł), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (200 000,00 zł) oraz dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (442 152,00 zł).

Na wydatki w 2013 roku przeznaczono kwotę 11 869 340,00 zł, z czego 9 681 025,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwota 2 188 315,00 zł to wydatki majątkowe.

Znaczną cześć wydatków – 4 103 546,00 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Kolejną znaczącą grupę wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Domaszowice stanowią wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2013 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 2 081 727,00 zł, przy czym wysokość dotacji z budżetu państwa wyniesie 1 810 000,00 zł, tak więc kwota 271 727 zł musiała być zabezpieczona ze środków własnych gminy.

Ostatnią istotną pozycję w zakresie wydatków bieżących tworzą wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 1 593 722,00 zł, które stanowią 13,43% wydatków bieżących gminy i zostały obniżone w stosunku do wydatków roku ubiegłego o ok. 8%.

Znaczną część wydatków – 2 188 315,00 zł tj. 18,44% stanowią wydatki majątkowe.. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku można wyróżnić:

  • wniesienie wkładów pieniężnych do spółki Gminy Namysłów Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” w kwocie 119 000,00 zł;
  • opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice, Siemysłów  - 29 266,00 zł;
  • zmianę studium i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych – 69 000,00 zł;
  • budowę oświetlenia cmentarza komunalnego w Domaszowicach – 28 000,00 zł;
  • budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Domaszowice – 50 000,00 zł.

Jednakże najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2013 roku jest kontynuowanie budowy kanalizacji na terenie gminy. Dlatego też, zaplanowano zakończenie budowy kanalizacji w Gręboszowie (450 000,00 zł) oraz nowe zadanie inwestycyjne jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach. Zadanie to, ze względu na ogromny zakres i koszty (ok. 4 500 000,00 zł) będzie podzielone na etapy, z czego w pierwszej kolejności zlecono wykonanie projektu budowy kanalizacji według innowacyjnej metody, której podstawę stanowi system kanalizacji ciśnieniowej z indywidualnymi pompowniami przydomowymi. Następnie wykonany zostanie tranzyt czyli sieć ciśnieniowa, a na końcu podłączane będą indywidualne pompownie przydomowe.

Istotnymi składnikami budżetu są również przychody i rozchody, przy czym w 2013 roku nie planujemy zaciągać kredytów i pożyczek, a tym samym nie powiększy się zadłużenie gminy. Jedyne przychody będzie stanowiła spłata pożyczki w kwocie 16 453,00 zł udzielonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach z przeznaczeniem na utworzenie salki komputerowo – multimedialnej z dostępem do Internetu w Strzelcach.  Rozchody - stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2013 roku zaplanowano na kwotę  1 750 332,00 zł, a ich realizacja pomniejszy kwotę długu, która na początek roku 2013 wynosi 5 865 225,00 zł. Wskaźnik zadłużenia wyrażony w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r.,  na dzień 01.01.2013 wynosi  43,12 % (przy dopuszczalnych 60%), a po uwzględnieniu wyłączeń – 38,76 %.   Zostaje spełniony także wskaźnik zawarty w art. 169 wyżej cytowanej ustawy, czyli łączną kwota rat spłaconych pożyczek wraz z odsetkami – po uwzględnieniu wyłączeń nie przekracza 15% planowanych dochodów budżetu gminy, ponieważ wyniesie, po uwzględnieniu wyłączeń 11,12%.

Podsumowując, chciałbym zaznaczyć, iż gospodarowanie środkami publicznymi w  dobie wszechobecnego kryzysu gospodarczego jest zadaniem niezwykle trudnym. Realizacja budżetu Gminy Domaszowice w 2013 roku będzie cechowała się ograniczaniem do minimum wykonywania wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych, tak żeby gmina mogła spełnić wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, który określa indywidualny wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów i wykonanych wydatków.  Według wprowadzonych wielkości dochodów i wydatków realnych na dzień uchwalenia budżetu, Gmina Domaszowice jest w stanie osiągnąć przedmiotowy wskaźnik w roku 2014, jednakże niezbędne do tego procesu jest ciągłe ograniczanie wydatków bieżących, bądź też osiągnięcie wyższych, nawet o kilkanaście procent dochodów, w stosunku do lat ubiegłych. Niemożliwe staje się również zaciąganie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. W związku z takim stanem rzeczy zagrożone są inwestycje lokalne, wykorzystanie środków unijnych w nowym okresie finansowania i realizacja zadań bieżących samorządów, co oznacza spadek tempa rozwoju gminy i niekorzystnie wpływa na poziom życia mieszkańców. Coraz częściej zdarza się, że do realizowanych zadań państwa  gmina musi dopłacać z własnych środków. Otrzymywana subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów utrzymania placówek oświatowych. „Na głowie” postawiony jest cały system finansowania oświaty i wynagradzania nauczycieli, zupełnie nie uwzględniający niżu demograficznego jaki od kilku lat panuje w Polsce.  Powoduje to z roku na rok coraz głębsze zachwianie równowagi finansowej samorządu. Skutki tego są bardzo poważne i prowadzą do zaistnienia sytuacji kiedy gmina, zamiast rozwijać się, inwestować i korzystać z dobrodziejstw Unii Europejskiej, będzie wypełniać funkcje wyłącznie urzędnicze. Mieszkańcy oczekują od samorządu, aby poprawiać infrastrukturę drogową, budować oświetlenie, czy też najważniejszą w chwili obecnej kanalizację, a gmina robi wszystko aby wypracować nadwyżkę operacyjną, która pozwoli na terminową wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i urzędników oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych wcześniej na realizację inwestycji (budowa kanalizacji w Gręboszowie, remonty świetlic). Kończą nam się jednak pomysły na reorganizację finansów i możliwości oszczędzania. Zmiany dokonane w sieci szkół dały nam co prawda oszczędności rzędu 500 000,00 zł, ale z drugiej strony zaoszczędzone środki okazują się niezbędne przy realizacji innych zadań (np. obowiązek wprowadzenia tzw. „ustawy śmieciowej”).

Mimo wszystko, staram się być optymistą i w związku z tym, mieszkańcom Gminy Domaszowice chciałbym obiecać, iż dołożę wszelkich starań, aby w 2013 roku udało nam się zrealizować wszystkie plany i założenia budżetowe.

×

×

Przejdź do góry