Herb

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

znaki_strona_www 3.png

Gmina Domaszowice  w styczniu 2024r. zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 r. środków Funduszu Solidarnościowego zwanego dalej „Funduszem’’ na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Na podstawie tej umowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach będzie realizował  resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 128 400,00 zł, wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 128 400,00 zł.

Okres realizacji Programu od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Celem Programu jest realizowanie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, zwiększenie szans tych osób na prowadzenie bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia poprzez pomoc w podejmowaniu codziennych aktywności. 

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalno-sportowe /rozrywkowe /społeczne),
  • zakupach, (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji),
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami i instytucjami
  • korzystaniu z dóbr kultury i rekreacji (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
  • doraźnej, okazjonalnej pomocy w domu , jeśli spełnia cele określone programem.

OPS w Domaszowicach zaplanował wsparcie dla opiekunów 1 dziecka niepełnosprawnego, 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub innego równoważnego, 2 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, 1 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  z niepełnosprawnością sprzężoną .

Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach
tel. 77 419 44 51

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU CELOWEGO
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
DOFINANSOWANIE
128 400,00zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
128 400,00 zł
DATA PODPISANIA UMOWY
Styczeń 2024

×

×

Przejdź do góry