Herb

Zawiadomienie o zwołaniu IV Sesji Rady Gminy Domaszowice (kadencja 2024-2029) w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 13.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.609 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 25 czerwca 2024 r. (wtorek) godz. 1300. Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

 

Zwołuję IV sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 25 czerwca 2024 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Domaszowice, w tym:

a) debata,

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2023 rok, w tym:

a) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2022 rok,

b) dyskusja,

c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2023 rok.

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:

a) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2023 rok,

b) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

c) dyskusja,

d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za rok 2023.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć;

b) zmiany uchwały NR XXIII.140.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaszowice;

c) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Domaszowice;

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Polkowskie;

e) zmiany uchwały budżetowej Gminy Domaszowice na 2024 rok;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaszowice;

g) zmiany Uchwały Nr II.10.2024 Rady Gminy Domaszowice z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaszowice;

h) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

i) zmiany uchwały nr LI.379.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Siemysłowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.    

13. Zamknięcie obrad sesji.

14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                          Joanna Barszcz

 

×

×

Przejdź do góry