Herb

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice (kadencja 2024-2029) w dniu 28 maja 2024 roku o godz. 09.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 (wniosek Wójta Gminy) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję III sesję Rady Gminy Domaszowice (sesja nadzwyczajna) na dzień 28 maja 2024 r. (wtorek) godz. 900.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Dyskusja i głosowania nad następującymi projektami uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaszowice;

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Domaszowice na 2024 rok;

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowej w gminie Domaszowice.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.    

10. Zamknięcie obrad.

                                                           Przewodnicząca Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Joanna Barszcz

×

×

Przejdź do góry