Herb

Z sesji Rady Gminy

Dnia 29 marca 2012 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Domaszowice. Na sesji informacje z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – Jan Nowak oraz Wójt Gminy – Zenon Kotarski. Radni wysłuchali także informacji dotyczących analizy stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych gminy Domaszowice w 2011 roku,sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” za rok 2011.Tego dnia radni podjęli uchwały w sprawach:

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok,

- zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 rok,

- przyjęcia programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaszowice,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice,

- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

- zmiany Uchwały Nr XIII.90.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie podjęte uchwały są dostępne na stronie internetowej: www.bip.domaszowice.pl.

×

×

Przejdź do góry