Herb

Z sesji Rady Gminy

Dnia 29 grudnia 2011 r. odbyła się ostatnia w tamtym roku sesja Rady Gminy Domaszowice. Na sesji informacje z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Radni wysłuchali także informacji z działalności kulturalno – sportowej z uwzględnieniem sportu szkolnego, zostały przedstawione sprawozdania z działalności Komisji Stałych za 2011 rok oraz z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za 2011 rok. Tego dnia podjęto uchwały w sprawie:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2011 rok,

- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- uchwalenie budżetu gminy Domaszowice na 2012 rok,

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów,

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice,

- uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia  planu pracy Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2012,

- pozbawienia statusu pomnika przyrody,

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2012 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Wszystkie podjęte uchwały są dostępne na stronie internetowej: www.bip.domaszowice.pl.

×

×

Przejdź do góry