Herb

Rozpoczęła się wymian kart parkingowych

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, ze zm.), z dniem 1 lipca 2014 r., rozpoczął się proces wymiany kart parkingowych.

Od tego dnia, karty wydawane są w Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w przypadku powiatu namysłowskiego w:

Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Namysłowie,

pl. Wolności 12 A, pok. 13-15, tel. 77-4 103 695 wew. 176, 169, 170

Poniżej przedstawiamy Państwu tryb postępowania i najważniejsze zmiany przy wydaniu karty parkingowej:

Zmieniła się definicja osoby niepełnosprawnej, której przysługuje karta parkingowa. Obecnie jest to osoba, która ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i spełnia nw. przesłanki. Pociągnęło to za sobą konieczność weryfikacji części orzeczeń, osób którym ustawa daje prawo do posiadania karty parkingowej.

Kto z mocy ustawy uprawiony jest do wymiany karty: osoby ze stopniem znacznym o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R, 10-N i rozstrzygnięciem w punkcie 9 wskazań orzeczenia „spełnia”.

 • W tym przypadku nie jest konieczne ponowne składanie wniosku o wydanie orzeczenia, a osoba ubiegająca się o wydanie karty musi osobiście złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej, dołączając aktualną fotografię o wym. 35x45 mm i oryginał wniesienia opłaty.

Kto ma prawo do ubiegania się o zweryfikowanie uprawnień dot. posiadania karty parkingowej: osoby ze stopniem znacznym o symbolu przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C i rozstrzygnięciem w punkcie 9 wskazań orzeczenia „spełnia” oraz osoby ze stopniem umiarkowanym o symbolach 04-O, 05-R, 10-N i rozstrzygnięciem w punkcie 9 wskazań orzeczenia „spełnia” i dzieci przed 16 r.ż. z pozytywnym rozstrzygnięciem punktu 9 orzeczenia.

 • Aby uzyskać kartę parkingową, osoba jeszcze raz musi stanąć na posiedzeniu składu orzekającego, wcześniej składając wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, oraz załączając oświadczenie, że wniosek ten składany jest wyłącznie do uzyskania karty parkingowej.

Kto traci uprawnienia do posiadania karty: osoby ze stopniem lekkim i stopniem umiarkowanym o symbolu przyczyny niepełnosprawności 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C.

 • W tym przypadku uzyskanie karty będzie możliwe tylko wówczas, jeżeli nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia i osoba złoży wniosek z tego tytułu, dołączając dokumentację, która umożliwi zakwalifikowanie jej do co najmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 04-O, 05-R, 10-N

Orzeczenia innych organów (ZUS, KRUS, MSWiA, MON): w myśl nowych przepisów osoby posiadające orzeczenia inne niż Zespołu, nie mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej.

 • Aby uzyskać kartę parkingową osoba musi złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, dołączając dokumentację, która umożliwi zakwalifikowanie jej do co najmniej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności o symbolu 04-O, 05-R, 10-N

Orzeczenia wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, po dniu 1 lipca 2014 r., zaliczające do stopnia umiarkowanego o symbolu 04-O, 05-R, 10-N lub stopnia znacznego z rozstrzygnięciem w punkcie 9 wskazań orzeczenia „spełnia” i dzieci przed 16 r.ż. z pozytywnym rozstrzygnięciem punktu 9 orzeczenia – wnioskodawcy osobiście składają wnioski o wydanie karty parkingowej w siedzibie tut. Zespołu, dołączając aktualną fotografię o wym. 35x45 mm i oryginał wniesienia opłaty za wydanie karty. Osobiste stawiennictwo nie dot. dzieci do 18 r.ż. i osób ubezwłasnowolnionych.

Karty dla placówek: o wydanie karty mogą ubiegać się placówki wymienione w rozporządzeniu MPiPS z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju  placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej  (Dz.U. z 2014, poz. 818), załączając wypełniony wniosek i oryginał wniesienia opłaty.

Ważne!:

 • W myśl nowej ustawy karty parkingowe wydawane będą na czas trwania orzeczenia, ale nie dłużej niż na 5 lat, a w przypadku placówek na okres lat 3.
 • Wnioski można składać wyłącznie osobiście (nie dotyczy dzieci do 18 r.ż. i osób ubezwłasnowolnionych)
 • Wnioski można pobrać ze strony www.bip.namyslow.pl zakładka „Starostwo”, a następnie „Wydziały”-„Powiatowy Zespół ds. (…)”-„Wydawanie kart parkingowych” lub z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, pok. 13-15 (parter)
 • Opłata za wydanie karty wynosi 21 zł. i powinna zostać wniesiona na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie, nr 63 8890 0001 0026 5917 2000 0003
 • Wnioski składa się w Zespole orzekającym właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu.
 • Przy składaniu wniosku należy do wglądu okazać: oryginał orzeczenia o niepełnosprawności, dowód osobisty wnioskodawcy, a w przypadku placówek również dowód rejestracyjny samochodu, na który ma zostać wydana karta.
 • Wszystkie karty wydane przed dniem 1 lipca 2014 r., zachowują ważność do dnia 30 listopada 2014 r.  

 

Opracowała:

Katarzyna Kuśmierczyk

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwa Powiatowego w Namysłowie

×

×

Przejdź do góry