Herb

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH W LATACH 2007-2013

loga POKL.jpeg

W ramach perspektywy finansowej  2007-2013 Gmina Domaszowice  korzystała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W tym okresie programowania Gmina zrealizowała w swoich placówkach oświatowych 7 projektów:  Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans, Uczę się, więc jestem, Po I nauka, po II wiedza, po III sukces, Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011, My i świat, Mam szansę oraz Przedszkolaki bez barier – prosto i tanecznym krokiem w świat. W ramach projektów były organizowane zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych. Wszystkie placówki oświatowe zostały doposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Do szkół zostały zakupione laptopy, telewizory, tablice interaktywne, magnetofony, kserokopiarki, drukarki, a także wiele gier oraz pomocy dydaktycznych, które pozwoliły na atrakcyjne prowadzenie zajęć oraz na naukę poprzez zabawę. W ramach projektu „Przedszkolaki bez barier – prosto i tanecznym krokiem w świat” w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach został doposażony plac zabaw, zakupiono basen z piłeczkami, zestaw piankowy, zjeżdżalnię, stroje do tańca oraz gimnastyki korekcyjnej, materiały do zajęć plastyczno-technicznych, stoliki plastyczne, lusterka logopedyczne, szatnię, szafki, stoliki i krzesełka.

Młodzież i dzieci uczestniczące w projektach brały udział w licznych wycieczkach, m. in. do: Jura Parku w Krasiejowie, ogrodu zoologicznego, teatru lalek, opery,  kopalni złota i srebra,  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, planetarium i wesołego miasteczka w Chorzowie, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie oraz twierdzy kłodzkiej.

Na powyższe projekty Gmina Domaszowice pozyskała ponad 665.000 zł dofinansowania, wszystkie projekty były realizowane bez wkładu własnego, tj. Gmina otrzymała dofinansowanie w 100 %.

Od stycznia 2014 roku realizowany jest projekt „Wszystkie przedszkolaki nasze są”, który opiewa na kwotę 86350,00 zł i w całości jest finansowany z POKL.  Dofinansowanie jest przeznaczone na przystosowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Polkowskiem do potrzeb dzieci najmłodszych. Zostanie doposażony istniejący plac zabaw (wykonanie bezpiecznej nawierzchni oraz zakup zabawek wielofunkcyjnych), doposażona toaleta oraz sale dydaktyczne i szatnia (meble, dywany, zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt elektroniczny i komputerowy).

×

×

Przejdź do góry