Herb

Z ŻYCIA GMINY III/2014

Wzorem lat ubiegłych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu ogłosił „V konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego”, do którego po raz kolejny przystąpiła Gmina Domaszowice. Mieszkańcy naszej gminy podczas akcji, która trwała od 02.01.2014 r. do 25.03.2014 r. mogli składać odpowiednie dokumenty. Wpłynęło 26 wniosków na łączną kwotę 71 166,85 zł. WFOŚ i GW w Opolu dofinansuje 85 % tej kwoty. Wartym odnotowania jest fakt, że decyzją Wójta Gminy Domaszowice – Zenona Kotarskiego, jak to miało miejsce w 2013 r., pozostałe 15 % zostanie dofinansowane z budżetu gminy.

***

Razem łatwiej

Opolszczyzna została podzielona na 5 subregionów. Gmina Domaszowice została przypisana do obszaru funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno. Obszar ten zajmuje powierzchnię 2573 km2 i tworzą go 3 powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski oraz 16 gmin: Domaszowice, Świerczów, Wilków, Pokój, Kluczbork, Wołczyn, Byczyna, Lasowice Wielkie, Olesno, Dobrodzień, Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Rudniki, Zębowice, Namysłów,  na tym terenie mieszka ok. 180 tys. osób.

18 marca powstało Stowarzyszenie Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Olesno – Namysłów. Tworzą je samorządy trzech powiatów. Członkowie stowarzyszenia będą mogli skuteczniej sięgać po pieniądze z Unii Europejskiej oraz programów rządowych. Prezesem stowarzyszenia został Jarosław Kielar – Burmistrza Kluczborka. 

tn_razem łatwiej.jpeg

Jedną z pierwszych decyzji jaką podjęło nowo utworzone stowarzyszenie było ustalenie składki członkowskiej, która zostanie przeznaczona na opracowanie strategii obszaru. Gminy zapłacą na rok 50 gr od mieszkańca, powiaty 15 gr.

Co do strategii rozwoju samorządy obszaru funkcjonalnego zamierzają skupić się na:

- rozwoju gospodarczym (m.in. poprzez strefy ekonomiczne),

- turystyce (zadbanie o największe w regionie skupisko kościółków drewnianych, rozwój ścieżek rowerowych),

- rozwoju transportu publicznego (stworzenie racjonalnej sieci połączeń na terenie obszaru funkcjonalnego),

- ochronie zdrowia,

- edukacji

- pozyskaniu pieniędzy na wykorzystaniu źródeł termalnych, znajdujących się w dwóch gminach Wołczyn i Pokój.

***

W dniu 13 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, która jest organem doradczym Wójta w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Tematem prac Komisji było zaopiniowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przygotowywane zmiany dotyczą wyznaczenia:

- terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych,

- obszarów dla lokalizacji ogniw fotowoltaicznych,

- strefy ochronnej terenu zamkniętego dla obiektu K-2925 Jastrzębie,

- obszaru złoża kruszywa „Nowa Wieś”,

- obszaru pod  zabudowę mieszkaniową we wsi Nowa Wieś.

***

Kolejny rok Wójt Gminy Domaszowice jest organizatorem staży i robót publicznych. W okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. zorganizowano staż dla osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia. W ramach robót publicznych zatrudniono 3 osoby od miesiąca marca do maja 2014 r.

W najbliższym czasie planuje się zatrudnić 4 osoby  w wieku do 25. roku życia w okresie: od 1.04.2014 r. do 30.06.2014 r. oraz zorganizować jeden staż od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r.

***

W miesiącu marcu 2014 r. Gmina Domaszowice zorganizowała dla strażaków ochotników szkolenie wstępne z przepisów BHP, w szkoleniu uczestniczyło 75 osób. Przeprowadzono również badania lekarskie strażaków, przebadano 63 osoby.

W/w szkolenie BHP i badania lekarskie będą upoważniały strażaków do udziału w pożarach    i innych zdarzeniach. 

×

×

Przejdź do góry