Herb

PODSUMOWANIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. został ustanowiony wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2006-2013. Corocznie pomocą w ramach Programu objętych było około 169 dzieci z terenu Gminy Domaszowice, którym zapewniony był posiłek w placówkach oświatowych.

Realizację Programu w Gminie Domaszowice przedstawia poniższa tabela:

Rok

Liczba dzieci dożywianych

Środki własne

Dotacja

2006

190

14 936 zł

46 533 zł

2007

197

17 930 zł

42 608 zł

2008

174

13 097 zł

58 032 zł

2009

177

21 005 zł

58 121 zł

2010

189

26 517 zł

75 443 zł

2011

203

2 630 zł

104 682 zł

2012

182

5 759 zł

101 110 zł

2013

171

7 660 zł

101 024 zł

Przez cały okres trwania Programu doposażono kuchnie i stołówki placówek oświatowych z terenu Gminy Domaszowice na kwotę 525 358 zł.

W 2014 roku Gmina Domaszowice przyjęła do realizacji kolejny wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na  lata 2014-2020, w ramach którego pomocą zostaną objęte rodziny, których dochód nie przekracza kwoty kryteriów zgodnych z ustawą o pomocy społecznej.            
Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

×

×

Przejdź do góry