Herb

Projekt innowacyjny - Wirtualna firma

Informacja nt. wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu innowacyjnego pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego zrealizowany przez Firmę Handlowo-Usługową „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”.

 

W okresie od  01 marca 2011r. – 31 października 2013r. Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" realizowała projekt innowacyjny testujący w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Szczegóły dotyczące ww. projektu przedstawia poniższa Tabela.

Tabela nr 1. Informacje dotyczące projektu innowacyjnego testującego zrealizowanego przez Firmę Handlowo-Usługową
JAR-MAR Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich" .

Nr i nazwa Działania PO KL

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

 

Beneficjent:

Firma Handlowo-Usługowa „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza dla Wszystkich"

Tytuł projektu:

Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego.

Okres realizacji:

01 marca 2011r. – 31 października 2013r.

Produkt finalny:

W ramach niniejszego projektu wypracowany został następujący produkt finalny:

Aplikacja WIRTUALNA FIRMA wraz z instrukcją obsługi (działająca dzięki platformie LMS).

  • Dzięki wirtualnej firmie uczniowie będą handlować z innymi wirtualnymi firmami, przestrzegając komercyjnych procedur biznesowych, gdyż będą musieli poznać zasady biznesu. Zdobędą również doświadczenie dzięki podejmowaniu rzeczywistych decyzji.
  • Do obszarów należących do wirtualnych firm będą należeć działy: sprzedaży, kadr, zakupów, księgowości, produkcji.
  • Dzięki parametrom technicznym zakupionego serwera oraz łącza internetowego, korzystanie z aplikacji będzie możliwe zarówno na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, jak i w domu.
  • Wirtualna firma przyczynia się do wzrostu zaufania we własne możliwości. Organizacja WIRTUALNEJ FIRMY daje możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia w zakładaniu i prowadzeniu firmy oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych i kreatywności myślenia. 
  • Z produktu finalnego mogą korzystać nie tylko uczniowie kształcący się
    z ekonomii czy handlu, ale wszyscy zainteresowani poznaniem funkcjonowania firmy w rzeczywistości.

Obecnie narzędzie to jest wykorzystywane w ramach projektu systemowego Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy, realizowanego w ramach działania 9.2 PO KL, którego Beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego. Bezpośrednimi realizatorami projektu są: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Na terenie szkół biorących udział w projekcie powstanie 50 Szkolnych Ośrodków Kariery, a w ramach nich 200 wirtualnych firm, dla których przeprowadzone będą warsztaty
z wykorzystaniem specjalistycznej platformy internetowej WIRTUALNA FIRMA. Uczniowskie wirtualne firmy będą działać przez cały okres realizacji projektu.

 

Źródło: Dane własne Referatu Europejskiego Funduszu Społecznego, Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 

 

×

×

Przejdź do góry