Herb

GMINNA SPÓŁKA WODNA W DOMASZOWICACH

17 stycznia 2014 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach. Spotkanie odbyło się przy udziale członków organizacji oraz zaproszonych gości. W trakcie jego trwania została podsumowana działalność prowadzona w roku 2013 i zaplanowano działania na rok 2014.

W roku minionym wykonano konserwację rowów na długości 27523 mb, za kwotę 97984,78 zł. Wykonanie prac wymagało dużych nakładów finansowych, a środki te pochodzą głównie z datków udziałowych. W 2013 roku udało się zebrać kwotę 82968,10 zł, co stanowi 72,3 % oczekiwanych datków. Ponadto uzyskano dotację Wojewody Opolskiego w wysokości 50000,00 zł. Z roku 2012 w kasie pozostała kwota 22187,48 zł, odsetki z wpłat wyniosły 47,53 zł; rolnicy wykonali pracę o wartości 1615,68 zł. W sumie do dyspozycji Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach w roku 2013 pozostawała kwota 156818,79 zł. Oprócz irygacji i konserwacji rowów wydatki stanowiły materiały biurowe, znaczki, księgowość oraz opłacenie prac wykonanych przez rolników – w sumie 12515,85 zł. Na koniec roku w kasie pozostałą kwota 46318,16 zł.

Na Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe z wykonanych w roku 2013 prac. Stawka składki na 2014 rok została ustalona na 21,00 zł  od jednego ha fizycznego. Należność ma być płatna po otrzymaniu wezwania do zapłaty składki udziałowej w dwóch ratach do 15 marca i do 15 września 2014 roku.  Zatwierdzone zostały również budżet GSW w Domaszowicach na rok 2014 i plan konserwacji urządzeń melioracyjnych. Przewidywane w roku 2014 datki udziałowe to kwota 117306,00 zł plus kwota pozostała w kasie dają 163624,16 zł do rozdysponowania w roku bieżącym. Planuje się przeznaczyć kwotę 15000,00 zł na wydatki administracyjne, a pozostałą tj.: 148624,16 zł na konserwację urządzeń melioracyjnych, naprawę drenarki oraz przepustów drogowych. Postanowiono zatrudnić pracownika do sezonowej pracy przy konserwacji rowów melioracyjnych.

Podsumowując miniony rok chciałbym podziękować wszystkim, którzy rozumieją, że rozwój gospodarki rolnej na terenach zmeliorowanych jak niezmeliorowanych oraz użytkach zielonych wymaga i będzie wymagał nadal sporych nakładów finansowych i pracy. Jednocześnie proszę osoby, które posiadają zadłużenie w stosunku do GSW w Domaszowicach o jak najszybsze jego uregulowanie.

Dziękuję Wojewodzie Opolskiemu – Ryszardowi Wilczyńskiemu za przyznaną dotację, Staroście Namysłowskiemu – Julianowi Kruszyńskiemu oraz Wójtowi Gminy Domaszowice – Zenonowi Kotarskiemu za wspieranie naszych działań. Mam nadzieję, na równie dobrą współpracę w roku 2014.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej w Domaszowicach

Witold Gruszkiewicz

×

×

Przejdź do góry