Herb

BUDŻET GMINY DOMASZOWICE NA 2014

Na sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy Domaszowice uchwaliła budżet gminy na 2014 rok. Na realizację założonych do sfinansowania w 2014 roku zadań przez Gminę Domaszowice planuje się dochody w łącznej kwocie: 13 414 133,00  zł,  z tego kwotę 11 414 133,00 zł stanowią dochody bieżące gminy, a kwotę 2 000 000,00 zł dochody majątkowe.

 Wśród dochodów bieżących istotną rolę pełni subwencja oświatowa w wysokości 2 747 152,00 zł, która jest o 5% niższa w porównaniu do subwencji z roku ubiegłego. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy to kwota: 631 705,00 zł, która jest niższa od subwencji z roku poprzedniego o 56% z uwagi na brak subwencji wyrównawczej podstawowej.  

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2014 rok przyjęto na podstawie informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w łącznej  kwocie: 1 075 107,00 zł, co stanowi 8% ogółu dochodów gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie: 1 928 925,00 zł, tj. 14% dochodów gminy.

Pozostałe dochody stanowią między innymi podatki i opłaty lokalne (3 783 318,00 zł), czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za użytkowanie wieczyste (25 000,00 zł), wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (700 000,00 zł) oraz dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (1 300 000,00 zł).

Na wydatki w 2014 roku przeznaczono kwotę: 12 682 274,00 zł, z czego 10 314 215,00 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast kwota: 2 368 059,00 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki w kwocie: 4 772 140,00 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Kolejną znaczącą grupę wydatków zaplanowanych w budżecie gminy Domaszowice stanowią wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2014 roku planuje się przeznaczyć na ten cel kwotę: 1 991 905,00 zł, przy czym wysokość dotacji z budżetu państwa wyniesie 1 630 000,00 zł, tak więc kwotę: 361 905,00 zł należy zabezpieczyć ze środków własnych gminy.

Ostatnią istotną pozycję w zakresie wydatków bieżących tworzą wydatki na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, które kształtują się w kwocie: 1 753 476,00 zł i stanowią 17% wydatków bieżących gminy.

Znaczną część wydatków – 2 368 059,00 zł tj. 18% stanowią wydatki majątkowe.. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku należy wyróżnić:

  • Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych – 69 000,00 zł;
  • opracowanie zmiany studium pod budowę farm wiatrowych (zakończenie prac) – 32 0000,00 zł;
  • zmianę studium i opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę farm wiatrowych – 69 000,00 zł;
  • zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Domaszowice;
  • budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK na terenie Gminy Domaszowice (przygotowanie dokumentacji projektowej i terenu pod budowę) – 20 000,00 zł.

Jednak najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w 2014 roku jest kontynuowanie budowy kanalizacji na terenie gminy. Dlatego też, zaplanowano zakończenie budowy kanalizacji w Gręboszowie (250 000,00 zł) oraz zadanie inwestycyjne jakim jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Strzelcach. Zadanie to, ze względu na ogromny zakres i koszty (ok. 4 500 000,00 zł) zostało podzielone na etapy, z czego w pierwszej kolejności został wykonany projekt budowy kanalizacji według innowacyjnej metody, której podstawę stanowi system kanalizacji ciśnieniowej z indywidualnymi pompowniami przydomowymi. W chwili obecnej oczekujemy na informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczące dofinansowania zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponieważ pod koniec roku 2013 okazało się że województwo opolskie dysponuje jeszcze środkami, które można pozyskać na budowę kanalizacji. Gmina Domaszowice spełnia wszystkie wymogi, aby otrzymać dofinansowanie, ale do momentu rozstrzygnięcia konkursu nie możemy ogłosić przetargu na realizację zadania.  

Istotnymi składnikami budżetu są również przychody i rozchody, przy czym w 2014 roku nie planujemy zaciągać kredytów i pożyczek, a tym samym nie powiększy się zadłużenie gminy. Jedyne przychody będzie stanowiła spłata pożyczki w kwocie: 24 934,00 zł udzielonej dla Ludowego Zespołu Sportowego „Znicz” Włochy, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa miejsca wypoczynku i rekreacji we Włochach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Rozchody - stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2014 roku zaplanowano na kwotę:  756 793,00 zł, a ich realizacja pomniejszy kwotę długu, która na początek roku 2014 wynosi 4 114 894,00 zł.

Przy projektowaniu budżetu gminy na rok 2014 kierowano się koniecznością osiągnięcia w budżetach wielkości, dzięki którym możliwe byłoby spełnienie art. 243 ustawy o finansach publicznych, określającego indywidualny wskaźnik zadłużenia w stosunku do osiąganych dochodów i wykonanych wydatków. Dzięki oszczędnościom wprowadzonym już w roku 2012, a także dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami w roku 2013, wygenerowana została nadwyżka operacyjna, która w dużym stopniu przyczyniła się również do realnego i obiektywnego skonstruowania budżetu na 2014 rok., bez konieczności obciążania znacznym wzrostem stawek podatków i opłat lokalnych. Sytuacja ta zasługuje na podkreślenie tym bardziej, że dochody z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w budżecie początkowym na 2014 rok, są w każdym przypadku o kilka punktów procentowych niższe, niż na początku roku 2013, co tym bardziej utrudniło konstruowanie projektu budżetu.

Podsumowując, mogę stwierdzić, że projekt budżetu na 2014 rok jest projektem, w którym zabezpieczono środki na realizację wszystkich zadań należących do samorządu terytorialnego, a dodatkowo, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, staramy się korzystać z dobrodziejstw Unii Europejskiej, pozyskując środki na inwestycje.

×

×

Przejdź do góry