Herb

Aktywizacja drogą usamodzielnienia

loga POKL.jpeg

Gmina Domaszowice realizuje projekt konkursowy "Aktywizacja drogą usamodzielnienia", w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Podziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program ma na celuwzrost poziomu aktywności zawodowej u osób po 45 roku życia poprzez wykorzystanie jednolitego procesu wsparcia obejmującego doradztwo i szkolenia na rzecz równego stopnia niezależności kobiet i mężczyzn na obszarze Gminy Domaszowice.

Grupę docelową stanowi 20 osób - kobiety i mężczyźni pozostający bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane  jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, osoby nieaktywne zawodowo) w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące gminę wiejską Domaszowice.

Dnia 30.06.2011 r. zakończył się projekt Aktywizacja drogą usamodzielnienia. W projekcie udział wzięło 12 kobiet i 8 mężczyzn. W ramach projektu uczestnicy brali udział w sześciu szkoleniach mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także korzystali ze wsparcia doradców zawodowych oraz radcy prawnego.

Dnia 28 styczniu br. osiem kobiet w wieku aktywności zawodowej zamieszkujące gminę wiejską Domaszowice, pozostające bez zatrudnienia ukończyły z wynikiem pozytywnym kursu  „Stylizacja paznokci”, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych.

zdjęcie nr 1.jpeg

Dnia 10 lutego br. dwunastu uczestników projektu ukończyło z wynikiem pozytywnym kurs pn. „Zakładamy firmę na wsi”, który trwał 25 godzin.

zdjęcie nr 2.jpeg

W okresie od 15.01.2011r. do 05.03.2011r. realizowany był kurs uprawniający do obsługi koparko - ładowarki obejmujący 170 godzin, w którym brało udział siedmiu mężczyzn, z uwagi na to, iż jeden mężczyzna nie przeszedł pozytywnie badań lekarskich. Kurs ukończyło siedmiu mężczyzn, natomiast sześciu uczestników otrzymało uprawnienia na operatorów koparko – ładowarki.

Ponadto w miesiącu lutym rozpoczął się kurs „Zasady prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego” dla ośmiu osób (siedem kobiet i jeden mężczyzna), który zakończył się w połowie kwietnia. Wszyscy uczestnicy otrzymali świadectwa uczestnictwa w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.

zdjęcie 3.jpeg

Pod koniec marca br. zatrudniono specjalistę ds. opracowania biznes planów na założenie własnej działalności gospodarczej i złożenia wniosku o dotację do PUP w Namysłowie dla zainteresowanych uczestniczek/ów. W doradztwie wzięło udział dziesięć osób. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie oraz certyfikat.

zdjęcie 4.jpeg

W dniach od 18.04.2011r. do 06.05.2011r. realizowany był kurs „Podstawy księgowości”, który obejmował 50 godzin dydaktycznych. Celem kursu było przygotowanie uczestników do wykonywania pracy w zawodzie księgowego. Siedem kobiet oraz jeden mężczyzna ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

zdjęcie 5.jpeg


 

×

×

Przejdź do góry