Herb

Kanalizacja w Strzelcach

Następną miejscowością, w której Gmina Domaszowice planuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami są Strzelce. W 2009 roku dla miejscowości Strzelce został opracowany projekt budowy sieci kanalizacyjnej w układzie grawitacyjnym.

Z uwagi na potrzebę obniżenia kosztów realizacji zadania przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonalności został zmieniony projekt budowlany z układu grawitacyjno-ciśnieniowego na układ w całości ciśnieniowy. Zmiana rozwiązań projektowych spowodowała konieczność zmiany pozwolenia budowlanego. Gmina oczekuje na decyzję o zmianie pozwolenia budowlanego. Planowana budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej obejmuje zakres : budowę sieci zbiorczej z przyłączami i pompowniami przydomowymi, budowę tłoczni ścieków, budowę tranzytowej sieci kanalizacyjnej do połączenia z istniejącym rurociągiem tłocznym z miejscowości Gręboszów przed wsią Rychnów. W ramach zadania zostanie wybudowane 6 603 m sieci, 177 przyłączy o długości 8042 m, jedna przepompownia ścieków i 2874 m sieci tranzytowej.

Koszt budowy wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 4 870 699,14 zł.

Budowa planowana jest ze środków własnych gminy.

W chwili obecnej przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

Mieszkańcy Strzelec podpisują umowy o zastępstwo inwestycyjne na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Koszt zastępstwa inwestycyjnego dla jednego przyłącza wynosi 2000,00 zł. Kwotę 2000,00 zł można wpłacić jednorazowo lub w czterech ratach. Termin wpłaty rat to: 30.09.2013 r, 31.12.2013 r, 30.03.2014 r i 30.06.2014 r.

W przypadku korzystania z przyłącza kanalizacyjnego więcej niż jednego gospodarstwa domowego koszt 2000,00 zł jest dzielony na ilość gospodarstw domowych korzystających z tego przyłącza.

Już zostało dokonanych kilka wpłat.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest zadaniem wieloetapowym i kosztownym ale nie uniknionym dlatego Gmina Domaszowice pomimo braku możliwości korzystania ze środków unijnych podejmuje się tego zadania.

×

×

Przejdź do góry