Herb

Z sesji Rady Gminy

Dnia 29 listopada 2011 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Domaszowice. Podczas obrad radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym, informacji z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, analizy oświadczeń majątkowych oraz informacji nt. stanu dróg powiatowych, krajowych i gminnych.

Tego dnia podjęto uchwały w sprawie:

     - prowadzenia przez Urząd Gminy w Domaszowicach wspólnej obsługi finansowo – księgowej

       i płacowej jednostek oświatowych;

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

- zwolnień od podatku od nieruchomości;

      - określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu

         opodatkowania niezbędnych do wymiaru i

         poboru podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego;

- obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego na 2012 rok;

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2011 rok;

      - uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz

        podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

        wolontariacie na rok 2012”;

       - zmiany uchwały Nr VII.48.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie

         Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice.

Wszystkie podjęte uchwały, w szczególności określające stawki podatków i wzory formularzy będą dostępne na stronie internetowej www.bip.domaszowice.pl.

×

×

Przejdź do góry