Herb

Informacja o realizacji projektu: „Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice"

loga POKL.jpeg

Projekt „Aktywna integracja mieszkańców gminy Domaszowice” finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany jest od 01 kwietnia 2013r. do 30 września 2013r. Projekt jest odpowiedzią na sytuacje problemowe, które dotyczą osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach. Do wspomnianej grupy w ramach realizowanego projektu kierowane są instrumenty aktywnej integracji: zdrowotnej, społecznej i edukacyjnej.

Z danych Ośrodka wynika, że mężczyźni i kobiety są w trudnej sytuacji na rynku pracy, ale problemy jakie ich dotykają różnią się od siebie z uwagi na funkcje jakie pełnią w rodzinie i środowisku. Kobiety często obarczone są opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi, pozostają bez pracy przez lata, co powoduje że ich kwalifikacje i umiejętności są już zdezaktualizowane. Mężczyźni często kończą swoją edukację na poziomie szkoły podstawowej lub zawodowej, utrzymują się z pracy dorywczej lub sezonowej i są jedynymi żywicielami rodziny, na zainwestowanie w swoje kwalifikacje już nie starcza środków. Bazując na dokumentacji osób objętych wsparciem można stwierdzić, że osoby te są w trudnej sytuacji socjalno-bytowej i charakteryzują się niskim wykształceniem lub zdezaktualizowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Brak pracy ma wpływ na ekonomiczną i psychospołeczną sferę życia osoby oraz jej rodziny. Brak pracy jest również procesem degradacji ekonomicznej, powoduje doświadczenia destrukcyjne, bierność i niską samoocenę. Opisane wyżej czynniki wskazują na konieczność wsparcia tych osób. Projekt wyklucza dyskryminację ze względu na płeć, jest otwarty dla mężczyzn i dla kobiet. Obecnie uczestnicy/czki projektu biorą aktywny udział w kursach:

- opiekun/ka dziecięca,

- techniki kulinarne i sztuka cateringu,

- oraz prawa jazdy kat. C.

W miesiącu sierpniu kolejni beneficjenci ostateczni wezmą udział w kursie brukarz. Wszystkie kursy są zgodne z ścieżką rozwoju zawodowego (na podstawie konsultacji
z doradcą zawodowym). Realizacja projektu pozwoli uczestnikom na zwiększenie kwalifikacji zawodowych, lepsze funkcjonowanie na rynku pracy, a finalnie znalezienie zatrudnienia, co będzie miało pozytywny wpływ na kondycję całej rodziny.
Ponadto beneficjenci ostateczni będą przekazywali pozytywne wzorce osób kompetentnych, odpowiedzialnych i dążących do poprawy swojej sytuacji życiowej w zamieszkiwanym przez nich środowisku.

tn_informacja o realizacji projekty1.jpeg

×

×

Przejdź do góry