Herb

Bezpieczeństwo Pożarowe w Okresie Żniw i Omłotów

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W OKRESIE ŻNIW I OMŁOTÓW

 

Dane statystyczne Państwowej Straży Pożarnej wskazują, że w miesiącach lipiec - sierpień w znaczący sposób wzrasta ilość powstałych pożarów - głównie w sektorze rolniczym. Spowodowane jest to wzrostem zagrożenia pożarowego w okresie żniw i omłotów.

 

            ROLNIKU !!!             poniżej przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego o których należy pamiętać w trakcie zbioru, transportu i składowania płodów rolnych:

 1. Stosować  się do wskazań podanych w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem,
 2. Stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić  5 m,
 3. Ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej,
 4. Zabezpieczyć  urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier,
 5. Zapewnić  możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu,
 6. Przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nie tłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
 7. Wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru (kombajny do zboża wyposażyć w gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „B” o masie środka gaśniczego min. 2 kg oraz gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów grupy „A” o masie środka gaśniczego min. 6 kg), Gaśnice powinny być konserwowane / poddawane przeglądom nie rzadziej niż raz w roku.
 8. Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie jest niedopuszczalne.
 9. Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest niedopuszczalne.
 10. Strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m² lub kubatury 5000 m³.
 11. Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

■ od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych – 30 m,

b) niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,

■ od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

■ od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,

■ od urządzeń  i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

■ od lasów i terenów zalesionych –100 m,

■ między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m,

12. Wokół stert i stogów należy wykonać  i utrzymać powierzchnie o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawione materiałów palnych.

13. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów nie dosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

14. Wypalanie słomy i pozostałości i roślinnych na polach jest zabronione !

Przypominamy, że należy przestrzegać  zasad zwykłej dobrej praktyki rolniczej polegającej między innymi na przestrzeganiu zakazu wypalania:

 • roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin,
 • ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych,

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności rolniczej niezgodnie z powyższymi zasadami, rolnicy mogą mieć wstrzymaną pomoc finansową (płatności ONW) na wspieranie działalności rolniczej.

 

mł. bryg. Radosław Kilan

                  Dowódca JRG PSP Namysłów

 

×

×

Przejdź do góry