Herb

Gospodarka odpadami komunalnymi (Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku)

Harmonogram Gmina Domaszowice 2020.jpeg

PDFHarmonogram Gmina Domaszowice 2020.pdf


PDFHarmonogram Gmina Domaszowice 2019.pdf


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

PN. ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW

POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Wójt Gminy Domaszowice informuje, że Gmina Domaszowice planuje ubiegać się  o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest przeprowadzenie na terenie gminy inwentaryzacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Inwentaryzacja będzie prowadzona poprzez przyjmowanie od rolników indywidualnych zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy w Domaszowicach w pok. nr 12 i 10, na stronie internetowej www.domaszowice.pl oraz u Sołtysów.

Sposób składania zgłoszeń: Sekretariat Urzędu Gminy w Domaszowicach ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Termin składania zgłoszeń: do 25.11.2019 r.

 

Zgłoszenie do pobrania:

DOCzgłoszenie.doc


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW DOT. USUWANIA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Osoby prowadzące działalność rolniczą mogą odpłatnie

przekazywać folie rolnicze i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej

do niżej wymienionych punktów:

EKO - SERWIS Janusz Szczęśniak
ul. Parkowa 20 46-113 Wilków
Tel./ 77/ 419 56 83

Tel.503 939 011

Ecofol

ul.Szymonowska 6, 46-250 Wołczyn

tel: 602.266.369

kontakt@ecofol.pl


INFORMACJA

Gmina Domaszowice informuję, że uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie

Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019 roku”,

zgodnie z umową nr 93/2019/G-13-OZ-ZOA/D

Wysokość dofinansowania 12.440,15 zł

- 72,49 % (12.440,15 zł) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

- 27,51 % (4.721,05 zł)  środki własne Gminy Domaszowice

Koszt zadania 17.161,20 zł

Wyrobów zawierających azbest usunięto z 13 obiektów.


[file,id_cms='7263',type='attachment'PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Domaszowice za 2017 rok.pdf


- 10 maja 2017 r.


PDFROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2016 ROK.pdf


UWAGA !!!

ZMIANA STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD 01.02.2017 r. STAWKA OD OSOBY 8 ZŁ (SEGREGACJA)

OD 01.02.2017 r. STAWKA OD OSOBY 16 ZŁ (BRAK SEGREGACJI)

POZOSTAŁE STAWKI BEZ ZMIAN


Harmonogram odbioru odpadów w 2017 roku:


PDFROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2015 ROK.pdf


Ogłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych w dniach 25 kwietnia 2016 roku:ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE ZA 2014 ROK: PDFRoczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r..pdf


Harmonogram odbioru odpadów w 2015 roku:  


 

kliknij tutaj >>>>>   DEKLARACJA DO WYPEŁNIENIA   <<<<< kliknij tutaj

 


PDFOgłoszenie o zbiórce odpadów wielkogabarytowych 11 i 12 września 2014 r..pdf


PDFInformacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.pdf


Harmonogram odbioru odpadów w 2014 roku:


Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Domaszowice":

PDFInformacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą - Unieszkodliwienie wyrobów zawieracjących azbest z terenu Gminy Domaszowice - Edycja V.pdf

PDFInformacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą - Unieszkodliwienie wyrobów zawieracjących azbest z terenu Gminy Domaszowice - Edycja IV.pdf


Drodzy mieszkańcy!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą "Szkodliwości azbestu i obowiązków mieszkańców w tym zakresie":

PDFSzkodliwosc_azbestu_i_obowiazki_mieszkancow_szkolenie.pdf


plakat_jpg.jpeg


Informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Domaszowice:

Od 01 lipca 2013 r. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Domaszowice.

Odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny (zmieszany) odbierane będą spod posesji zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice (poniżej).

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), ul. Grunwaldzka, 46 - 100 Namysłów  (na przeciwko oczyszczalni ścieków) będzie czynny w godz. 10.00 – 17.00 pon. - pt. oraz w godz. 10.00 – 14.00 w soboty. Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) podlega pod Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. w Namysłowie ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych będą odbierane przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o. systemem akcyjnym zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaszowice.

Odpady zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych będzie można składować na składowisku odpadów w Ziemiełowicach.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Gminę Domaszowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyniósł 4,68%.

Osiągnięty przez Gminę Domaszowice oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0%.


Sposób segregacji odpadów komunalnych:

Jak segregować odpady

Przepisy prawne dotyczące gospodarki odpadami:


Uchwała nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.

zmiany:

Uchwała nr XXI.149.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.

Uchwała nr XXII.157.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice.


Uchwała nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

zmiany:

Uchwała nr XXIII.165.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.


Uchwała nr XX.136.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała nr XXII.159.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.


Uchwała nr XII.80.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice.


Uchwała nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

zmiany:

Uchwała nr XXII.158.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX.135.2012 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Deklaracje do pobrania:

PDFDEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY.pdf

PDFInformacja o dofinansowaniu w roku 2018.pdf

×

×

Prev