Herb

Kombatanci

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych
Koło Gminne

Prezes - Stanisław Wieczorek


DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych jest organizacją kombatancką o charakterze wielośrodowiskowym, zrzeszającą obywateli polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej, podziemnych organizacji ruchu oporu a także byli więźniami hitlerowskich i stalinowskich obozów koncentracyjnych.

Celami Związku są:
1) kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa,
2) otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w sprawach socjalnych i zdrowotnych,
3) popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowywania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania ojczyźnie,
4) dbałość o patriotyczną i obywatelską postawę swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość,
5) reprezentowanie interesów swych członków wobec władz, organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji społecznych, obrona czci, godności i honoru członków Związku,
6) działanie na rzecz godnego honorowania i otaczania opieką miejsc pamięci narodowej,
7) umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą.
×

×

Przejdź do góry