Herb
  • >

Sport

GMINNY ZWIĄZEK LUDOWE KLUBY SPORTOWE

Został wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, prowadzonej przez Starostę Namysłowskiego pod poz. 1/2008 jako stowarzyszenie kultury fizycznej - o nazwie Gminny Związek "Ludowe Kluby Sportowe" z siedzibą - ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

Władzami Związku w gminie są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata, członkowie pełnią swe funkcje społecznie.

IMG_2782.jpeg

4 Ośrodek Sportu i Rekreacji.jpeg

Działania Zrzeszenia polegają przede wszystkim na: 
- promowaniu, upowszechnianiu i rozwijaniu rekreacji fizycznej, sportu, turystyki kwalifikowanej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie gminy, 
- popularyzowaniu kultury zdrowotnej i fizycznej, 
- popularyzowaniu higienicznego trybu życia, 
- reprezentowaniu w samorządzie powiatowym spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej na obszarze działania zrzeszenia, 
- stwarzaniu utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego, 
- szkoleniu młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu, 
- organizowaniu imprez i zawodów sportowych, 
- programowaniu i organizowaniu obozów szkoleniowych w różnych formach dla członków oraz innych osób na terenie działania zrzeszenia, 
- działaniu na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych w gminie, 
- współdziałaniu w dziedzinie kultury fizycznej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, 
- prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach Związku Gminnego LKS działają Ludowe Zespoły Sportowe:

1. Klub Sportowy "Polonia" Domaszowice,

2. LZS "Burza" Gręboszów.

×

×

Przejdź do góry