Herb

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zm. 951, 1445,: z 2013 r. poz. 21) ,

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Domaszowice  uchwały Nr XXI.148.2013 z dnia  26 lutego 2013 r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów dla obszaru oznaczonego symbolem UP – teren usług publicznych i dla obszaru oznaczonego symbolem UPi – tern usług publicznych innych.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany  planu miejscowego.

Wnioski do należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaszowicach
ul. Główna 26  46 – 146 Domaszowice w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                  Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

×

×

Przejdź do góry