Herb

Konkurs pn. „Stroik Wielkanocny 2013”

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Domaszowice,

zawiadamia, że z dniem 19 lutego 2013 r. zostaje ogłoszony

KONKURS pn. „STROIK WIELKANOCNY 2013”.

Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach

do dnia 4 marca 2013 r.

Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie konkursu udzielane są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach w godzinach 7³º – 15ºº  (telefon 77 410 82 50 w.114).

Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie internetowej.

www.domaszowice.pl

Serdecznie zapraszamy

 

                                                   Wójt Gminy Domaszowice

                                                     Zenon Kotarski

 

REGULAMIN KONKURSU

NA STROIK WIELKANOCNY DOMASZOWICE 2013

Organizator Konkursu

Wójt Gminy Domaszowice

Miejsce Konkursu

Gminna Biblioteka Publiczna w Domaszowicach

 

I. Cel Konkurs.

1. Kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze
    ludowej.

2. Popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami
    Wielkanocnymi z uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży szkolnej.

3. Pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury
    ludowej z kulturą narodową.

II. Zasięg Konkursu.

1. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren gminy Domaszowice.

III. Warunki uczestnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz placówki oświatowe z terenu gminy Domaszowice, które w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej i wypełnią kartę zgłoszenia.

IV. Nagrody

1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:

1) dzieci i młodzieży szkół podstawowych,

2) młodzież gimnazjalna,

3) prace zbiorowe (tylko jako: przedszkola, szkoły).

2. Autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody zgodnie z § 2 Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Wprowadzony Uchwałą NR XXXII/178/09 Rady Gminy w Domaszowicach z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu  przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

V. Prace Konkursowe.

1. Ocenie przez Komisję Konkursową, podlegać będą głównie takie elementy, jak;

1) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

2) technika (preferowane ręczne wykonanie),

3) materiał (preferowane użycie materiałów naturalnych),

4) kompozycja,

5) bryła,

6) dobór barw,

7) staranność i dokładność wykonania,

8) walory estetyczne.

2. Do prac dostarczonym organizatorom powinna być dołączona wypełniona karta zgłoszenia.

VI. Przebieg Konkursu.

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem 19 lutego 2013 r.

2. Prace należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Domaszowicach do dnia 4  marca 2013 r.

3. Prace ocenione zostaną przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora.

4. Odbiór nagród i dyplomów nastąpi w dniu 11 marca br. w Urzędzie Gminy w Domaszowicach
    o godzinie  12 ºº.

5. Nagrodzone prace wezmą  udział w Powiatowym Konkursie pn. „STROIK WIELKANOCNY 2013”
    w Wilkowie.

VI. Prawa organizatorów.

1. Na czas trwania konkursu prace pozostaną w dyspozycji organizatorów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów
    i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych.

3. Po zakończeniu konkursu autorzy prac w terminie do 15 marca 2013 r. powinni zgłosić się po
     odbiór prac. Po upływie terminu odbioru prac organizatorzy nie odpowiadają za prace.

4. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

×

×

Przejdź do góry