Herb

Zmiany w przepisach meldunkowych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in.:

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wyksztalceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji  Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

- likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

×

×

Przejdź do góry