Herb

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. 2012.647) oraz art.39 ust.1 pkt.2 i 3, art.54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),

 

podaję do  wiadomości

 

informację o wyłożeniu do publicznego wglądu :

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice

2) prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu,

3) stanowiska organów właściwych w sprawach opiniowania w ramach strategicznych
   ocen oddziaływania na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu;

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie

w dniach od 11 luty 2013r. do 11 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Domaszowicach ul. Główna 26  pokój nr 6 w godz. 800  do 1500

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu  06 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy  w Domaszowicach  ul. Główna 24 w sali narad Urzędu Gminy, godz. 12oo

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Zgodnie z art. 29, art.34, art. 39 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko , każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów dokumentów.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1)     w formie pisemnej,

2)     ustnie do protokołu,

3)     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2013 r.

 

 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach

- na tablicy ogłoszeń we wsi Domaszowice

- w prasie lokalnej

- na stronie internetowej bip urzędu gminy 

×

×

Przejdź do góry