Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00                             INFORMACJA! W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Domaszowice będzie nieczynny! Czad i ogień!                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: niedziela, 16-12-2018
Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Z Sesji Rady Gminy Domaszowice 28 grudnia 2012 roku

Dnia 28 grudnia 2012 roku  odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Domaszowice. Na sesji informacje z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. Radni wysłuchali także sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za 2012 rok oraz działalności Komisji Stałych za 2012 rok Tego dnia radni  podjęli uchwały w sprawie:

- uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i Stałych Komisji rady Gminy Domaszowice na rok 2013;

- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaszowice;

- postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

- określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

- określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

- wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Domaszowice w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;

- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2013 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych;

- określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania;

- uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2013 rok;

- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domaszowice na 2012 rok;

- zmiany uchwały Nr XII.77.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.