Herb

II Etap Przebudowy Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej W Siemysłowie Zakończony

Dnia 12 października 2012 r. odbyło się uroczyste zakończenie II etapu zadania pn. “Przebudowa z rozbudową remizy OSP w Siemysłowie” i  przekazanie remizy do eksploatacji.  Na uroczystość przybyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - druh Stanisław Rakoczy, Radna Sejmiku Województwa Opolskiego - Renata Jażdż-Zaleska, Wójt Gminy Domaszowice - Zenon Kotarski, Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice - Jan Nowak oraz radni z obwodu Siemysłów, Sekretarz Gminy - Alicja Piasecka, Skarbnik Gminy – Ewelina Moniuszko-Czuczwara, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu -  druh Wiktor Urbański, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Namysłowie - druh Henryk Seruga, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie - brygadier Krzysztof Gacek, Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Domaszowicach na czele z Prezesem -  druhem Romanem Durskim, Prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Ferma-Pol Sp. z o.o. w Zalesiu-  Krzysztof Gołębiowski, projektant -  Mirosław Bilski, inspektor nadzoru - Marcin Klim, przedstawiciele Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ULBUD z Lasowic Wielkich. dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy Domaszowice, sołtys wsi - Piotr Łącki, Leśniczy Leśnictwa Siemysłów - Dariusz Kuchczyński, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju na Rzecz Wsi Siemysłów - Franciszek Bartczyszyn, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Siemysłowie, strażacy ochotnicy oraz mieszkańcy sołectwa.

Druh Wiktor Urbański złożył na ręce Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie -  druha Zbigniewa Feducha list gratulacyjny z życzeniami dla wszystkich strażaków od Wice Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie druhny Teresy Tiszbierek.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Podsekretarz Stanu MSW druh Stanisław Rakoczy, Wójt Gminy Domaszowice Zenon Kotarski, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej brygadier Krzysztof Gacek oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemysłowie druh Zbigniew Feduch. Zadanie pn. “Przebudowa z rozbudową remizy OSP w Siemysłowie” realizowane było w latach 2010-2012. W roku 2010 Gmina Domaszowice  odkupiła od Nadleśnictwa Namysłów  budynek  remizy. W latach 2011-2012 zostały wykonane prace budowlane. Roboty były podzielone na dwa etapy. Wykonawcą drugiego etapu zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ULBUD” Urszula Sumisławska z Lasowic Wielkich. Wartość zadania ogółem wraz z wykupem obiektu wyniosła 534.040,50 zł. Trzeci etap -  zagospodarowanie poddasza użytkowego będzie wykonane w ramach małego projektu – pn. „Utworzenie izby pamięci w remizie strażackiej w Siemysłowie” z działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. W izbie pamięci zostaną wyeksponowane wszystkie pamiątki, które OSP posiada w swoich zbiorach m.in. elementy umundurowania, wyposażenia jednostki, pamiątkowe fotografie, puchary zdobyte podczas zawodów, itp. Projekt został złożony przez Ochotniczą Straż Pożarna w Siemysłowie w Lokalnej Grupie Działania Stobrawski Zielony Szlak, pozytywie przeszedł ocenę  i został zakwalifikowany do realizacji i dofinansowania. Prace będą wykonywane w roku 2013.

 

×

×

Przejdź do góry