Herb

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi

       Zapraszam do konsultacji „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, którego projekt został zamieszczony w załączeniu.

            Po zapoznaniu się z projektem Programu organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które działają na terenie Gminy Domaszowice mogą zgłaszać uwagi do ww. Programu. Uwagi należy zgłaszać na piśmie na adres: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: , można również dostarczyć je osobiście do Urzędu Gminy Domaszowice. Uwagi należy zgłaszać do dnia 5 listopada 2012 r. Uwagi, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                              Zenon Kotarski

 

DOCprojekt do konsultacji społecznych.doc (74,00KB)

×

×

Przejdź do góry