Herb

Rozpoczął się projekt „Mam szansę”

loga POKL.jpeg

Od 1 września br. Gmina Domaszowice rozpoczęła realizację kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Mam szansę” będzie realizowany w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Domaszowicach. Wartość projektu to 99 960,30 zł. Dofinansowanie będzie przeznaczone na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i uczennic szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zajęcia będą prowadzone w formie kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Dodatkowo będzie prowadzone poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe, które pozwoli młodzieży szkolnej na zwiększenie poziomu motywacji do dalszej edukacji, rozwijanie własnych zainteresowań i przedsiębiorczości oraz zdobycie umiejętności umożliwiających osiągnięcie sukcesu w dorosłym życiu. Zajęcia będą się odbywać w roku szkolnym 2012/2013. Do szkoły zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć projektowych. Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla rozwoju kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, umiejętności matematyczno-przyrodniczych, technicznych i informatycznych, rozwój zainteresowań i uzdolnień, wzrost umiejętności językowych oraz kształcenie własnego rozwoju poprzez poznanie rynku pracy. W ramach projektu zostaną zorganizowane wycieczki do teatru we Wrocławiu, kopalni złota w Złotym Stoku, planetarium, ogrodu zoologicznego, wesołego miasteczka w Chorzowie, Centrum Kopernika w Warszawie, Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie, zakładów pracy w Namysłowie, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, Twierdzy Kłodzkiej, JuraParku w Krasiejowie oraz Górę św. Anny. Realizacja projektu pozwoli na wzrost oferty edukacyjnej dla uczennic i uczniów, którzy szczególnie potrzebują wsparcia. Dodatkowo wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych u uczniów i uczennic Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach oraz zapewni im dostęp do dóbr kultury.

×

×

Przejdź do góry