Herb

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA DZIAŁKI

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP: 752-13-73-411

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Polkowskie gm. Domaszowice oznaczonej jako działka nr 62 am. 1 z działką sąsiednią oznaczoną numerem 149/1 am.1.
  2. Geodeta oprócz pełnienia zwykłych czynności, jakie ma biegły, ma obowiązek zebrania wszystkich istniejących materiałów zarówno tych z państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ale także te archiwalne jak i te, które przedstawiają strony postępowania.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
  2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
  3. Oferta ma zawierać cenę netto i brutto oraz termin realizacji.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Maksymalnie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być złożona w terminie do 20.02.2024 r., do godz. 15:30, na adres Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice. Oferty można również składać pocztą elektroniczną na adres email.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny.
  2. Zamawiający powiadomi telefonicznie o wyborze oferty, Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

VII.  Szczegółowe informacje w sprawie zamówienia można uzyskać: pod  tel. 774108250 wew. 110, w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                        /-/ Urszula Medyk

Domaszowice, 06.02.2024r.

×

×

Przejdź do góry