Herb

Rekrutacja do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025

Wójt Gminy Domaszowice  podaje informacje o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji do  publicznego przedszkola oraz klasy I publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025 dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaszowice. 

Rekrutacja do publicznego przedszkola na rok  szkolny 2024/2025

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice.

Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do publicznego przedszkola składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Wzór deklaracji dostępny jest w przedszkolu.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900  z późn. zm.).

Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola dostępny jest w przedszkolu.

Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok  szkolny 2024/2025

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Wzór zgłoszenia dostępny jest w  szkole.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wzór zgłoszenia dostępny jest w  szkole.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w terminach określonych w Zarządzeniu nr OR.0050.8.2024 Wójta Gminy Domaszowice z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola oraz klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Domaszowice.

×

×

Przejdź do góry