Herb

„Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego” - możliwość zgłaszania uwag

INFORMACJA

o możliwości zgłaszania uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, podjętego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 11435/2024 w dniu 15 stycznia 2024 r. Zgodnie z art. 119a ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Projekt dokumentu przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego ( w tym treść uchwały ), wraz z haromonogramem konsultacji i formularzem uwag, dostępny jest na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod poniższym adresem:

 

https://bip.opolskie.pl/2023/12/program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-2024-r/

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia konsultacji, tzn. od dnia 22 stycznia 2024 r., które mogą być wnoszone w szczególności:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole; na formularzu zamieszczonym w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  • ustnie/telefonicznie do protokołu w godzinach pracy urzędu w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ul. Hallera 9, 45-082 Opole; telefon: 77 4483 276 lub 77 4483 229,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na formularzu zamieszczonym w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na adres: lub przez platformę ePUAP,
  • osobiście podczas dwóch spotkań konsultacyjnych: w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 9:00 oraz w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 11:00 – w sali audytoryjnej budynku „C” przy ul. Hallera 9, 45-082 Opole.
×

×

Przejdź do góry