Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 9 września 2022 roku o godz. 10.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 09 września 2022 r. (piątek) godz. 10:00.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.Informacja o bezrobociu i rynku pracy na terenie gminy Domaszowice.

8.Informacja za I półrocze 2022 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Domaszowice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

b) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Domaszowice;

d) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domaszowice;

e) emisji obligacji serii A22, B22 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

f) emisji obligacji serii C22, A23, B23, C23, D23, E23, F23, G23, H23, I23 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

g) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok;

h) o zmianie uchwały Nr XXX.243.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.     

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

          /-/Zbigniew Jachym


×

×

Prev