Czad i ogień!          GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień        

Dziś jest: czwartek, 17-01-2019
Imieniny Antoniego, Henryki, Mariana

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu III Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 13.00

Zwołuję III Sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 roku o godz. 1300 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice za 2018 r.

8. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

2) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Domaszowice ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

3) zmiany uchwały Nr XVIII/111/04 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy;

4) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaszowicach;

5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2019 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych;

6)uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2019;

7) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

8) uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2019 rok;

9) zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

10) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski