Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 12 sierpnia 2022 roku o godz. 8.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.3 (wniosek Wójta Gminy) ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Domaszowice (sesja nadzwyczajna) na dzień 12 sierpnia 2022 r. (piątek) godz. 800.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domaszowice;

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok;

c) o zmianie uchwały Nr XXX.243.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.     

10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

          /-/Zbigniew Jachym


×

×

Prev