Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 24 czerwca 2022 roku o godz. 13.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 24 czerwca 2022 r. (piątek) godz. 13:00.
Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Domaszowice, w tym:

1) debata,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2021 rok, w tym:

1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2021 rok,

2) dyskusja,

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2021 rok.

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:

1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o nieudzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2021 rok,

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za rok 2021.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Domaszowice na rok szkolny 2022/2023;

b) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice;

c) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Domaszowice;

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok;

e) o zmianie uchwały Nr XXX.243.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.     

13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

          /-/Zbigniew Jachym


×

×

Prev