Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 12.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm.)

zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 27 maja 2022 r. (piątek) godz. 1200.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.Informacja nt. stanu dróg powiatowych i gminnych.

8.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice za rok 2021.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego    Rady Gminy Domaszowice.

10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

11. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego    Rady Gminy Domaszowice.

13. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

14. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice.

15. Podejmowanie pozostałych uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska;

b) rozpatrzenia petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza;

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok;

d) o zmianie uchwały Nr XXX.243.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Wolne wnioski.    

18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev