Wnioski dotyczące suszy w uprawach rolnych!                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 2(7) 2018 wyd marzec-kwiecień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: poniedziałek, 23-07-2018
Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu XXXV Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 29 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 1300.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok, w tym:

1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok,

2) dyskusja,

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2017 rok.

8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:

1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2017 rok,

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice;

2) odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Domaszowice;

3) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”;

4) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaszowice;

5) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Domaszowice;

6) zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Domaszowice za 2017 rok;

7) zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

8) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok.

9) przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

Jan Nowak