Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy                                             Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 5(10) 2018 wyd wrzesień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: niedziela, 21-10-2018
Imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 19 października 2018 r. (piątek) godz. 1300.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

8. Informacja nt. bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany Statutu Gminy Domaszowice;

2) ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie gminy Domaszowice;

3) zmiany uchwały nr XXXVI.229.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania - w drodze regulaminu;

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2019 rok;

5) zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

6) o zmianie  uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok;

7) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

Jan Nowak