Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 stycznia 2022 roku o godz. 13.00

Zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 28 stycznia 2022 r. (piątek) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) przystąpienia przez Gminę Domaszowice do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej' - edycja 2022;

2) przystąpienia przez Gminę Domaszowice do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022;

3) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice;

4) dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domaszowice;

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok;

6) o zmianie uchwały Nr XXX.243.2021 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.    

11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev