Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXX Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 16.00

Zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 1600

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdania stałych Komisji Rady Gminy Domaszowice za rok 2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2022;

2) zobowiązania Gminy Domaszowice jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027;

3) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Domaszowice;

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok;

5) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

6) uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2022 rok;

7) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.    

11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev