Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 26 października 2021 roku o godz. 17.00

Zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 26 października 2021 r. (wtorek) godz. 1700

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

8. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia wniosku z dnia 21 marca 2021 r.;

2) przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice;

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok;

6) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev