Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXVII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 24 września 2021 roku o godz. 13.00

Zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 24 września 2021 r. (piątek) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o bezrobociu i rynku pracy na terenie gminy Domaszowice.

8. Informacja za I półrocze 2021 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Domaszowice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Domaszowice na rok szkolny 2021/2022;

2) zmiany Uchwały Nr VI.34.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;

3) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Domaszowice;

5) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok;

6) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev