Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXVI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 13.00

Zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 29 czerwca 2021 r. (wtorek) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Domaszowice, w tym:

1) debata,

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice wotum zaufania.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2020 rok, w tym:

1) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2020 rok,

2) dyskusja,

3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Domaszowice za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za 2020 rok.

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:

1) zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Domaszowice w sprawie wniosku o nieudzielenie Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium za 2020 rok,

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) dyskusja,

4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domaszowice absolutorium z wykonania budżetu Gminy Domaszowice za rok 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Domaszowice;

2) statutu sołectwa Domaszowice;

3) statutu sołectwa Dziedzice;

4) statutu sołectwa Gręboszów;

5) statutu sołectwa Nowa Wieś;

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok;

7) o zmianie uchwały Nr XXI.176.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.    

13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev