Dożynki Gminne 2017     GAZETA GMINY DOMASZOWICE - już jest kolejne wydanie nr 2!!!   

Dziś jest: niedziela, 22-10-2017
Imieniny Haliszki, Lody, Przybysława

Szukaj na stronie

Zamów newsletter

Zawiadomienie o zwołaniu XXIX Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 12 październik 2017 r. (czwartek) godz. 1300.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz innych składników wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego;

2) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach;

3) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach;

4) przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Domaszowice z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie;

5) w zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;

6) w zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

7) zmiany uchwały Nr XXII.133.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

8) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2017 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski.    

10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

Jan Nowak