Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XXI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 29 grudnia 2020 roku o godz. 13.00

zwołuję XXI sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1.  Otwarcie sesji.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.  Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdania stałych Komisji Rady Gminy Domaszowice za rok 2020.

8.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domaszowice oraz przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy Domaszowice na rok 2021;

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad refundowania w 2021 roku kosztów dotacji celowej, udzielanej podmiotom prowadzącym żłobki na terenie Gminy Namysłów, na dzieci będące mieszkańcami gminy Domaszowice, zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu gminy Domaszowice;

3) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

4) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Namysłów;

5) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019  Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

6) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok;

7) uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2021 rok;

8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

9) rozpatrzenia petycji z dnia 11 grudnia 2020 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.    

11. Zamknięcie obrad sesji.                                                          

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                /-/ Krzysztof Białkowski


INFORMACJA!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Domaszowice, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev