Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XX Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 19 listopada 2020 roku o godz. 13.00

zwołuję XX sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 19 listopada 2020 r. (czwartek) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja nt. bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice na rok 2021 stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;

3) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej;

4) umorzenia postępowania skargowego;

5) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.    

11. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Krzysztof Białkowski

 


INFORMACJA!

Szanowni Państwo, w związku wprowadzeniem w całej Polsce „czerwonej strefy”, która ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, wyłącza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.

Sesja Rady Gminy Domaszowice dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.domaszowice.pl zakładka „Transmisja Obrad Rady Gminy Domaszowice”.

Bardzo proszę o wyrozumiałość.

 

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev