Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XIX Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 28 października 2020 roku o godz. 13.00

zwołuję XIX sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 28 października 2020 r. (środa) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Domaszowicach ul. Kolejowa 3

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
8. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domaszowice.
12. Podejmowanie pozostałych uchwał w sprawach:
1) zmieniająca uchwałę powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska;
2) zmiany Statutu Gminy Domaszowice;
3) wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu gminy Domaszowice na rok 2020;
4) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
5) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice;
6) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2020-2025;
7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Domaszowice na 2021 rok;
8) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok;
10) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.    
15. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Krzysztof Białkowski

 


INFORMACJA!

Szanowni Państwo, w związku wprowadzeniem w całej Polsce „czerwonej strefy”, która ogranicza liczbę osób uczestniczących w zgromadzeniach, wyłącza się udział publiczności w obradach rady.

Mając powyższe na względzie zachęcam wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie.

Sesja Rady Gminy Domaszowice dostępna będzie na stronach internetowych www.bip.domaszowice.pl zakładka „Transmisja Obrad Rady Gminy Domaszowice”.

Bardzo proszę o wyrozumiałość.

 

Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

/-/ Krzysztof Białkowski

×

×

Prev