Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XVIII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 29 września 2020 roku o godz. 13.00

zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 29 września 2020 r. (wtorek) godz. 1300

Sesja odbędzie się na Sali Narad Urzędu Gminy Domaszowice ul. Główna 24

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o bezrobociu i rynku pracy na terenie gminy Domaszowice.

8. Informacja za I półrocze 2020 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Domaszowice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.

9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

10. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Domaszowice

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Domaszowice na lata 2020-2025;

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Domaszowice;

3) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok;

5) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszowicach.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.    

14. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Krzysztof Białkowski

×

×

Prev