Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 11 sierpnia 2020 roku o godz. 13.00

zwołuję XVII sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 11 sierpnia 2020 r. (wtorek) godz. 1300

Sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach ul. Kolejowa 3/3 (duża sala gimnastyczna).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wręczenie zaświadczenia i ślubowanie nowo wybranej radnej.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;

2) zmiany uchwały Nr XVI.134.2020 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaszowice;

3) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Domaszowice na rok szkolny 2020/2021;

4) określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli uczniów oraz wychowanków, wobec których Gmina Domaszowice nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu;

5) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

6) zapewnienia wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej;

7) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

8) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok;

9) wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.    

11. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Krzysztof Białkowski

×

×

Prev