Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 25 maja 2020 roku o godz. 13.00

zwołuję XV sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 25 maja 2020 r. (poniedziałek) godz. 1300

Sesja odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach ul. Kolejowa 3/3 (duża sala gimnastyczna).

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja z działalności Izby Rolniczej.

8. Informacja nt. stanu dróg powiatowych i gminnych.

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice za rok 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) rozpatrzenia petycji z dnia 02 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenia lokalnej  „tarczy antykryzysowej");

2) rozpatrzenia wniosku z dnia 29 kwietnia 2020 r.;

3) o zmianie uchwały Nr XI.87.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;

4) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2020 rok;

5) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach;

6) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi powiatowej DP 1111 O na odcinku DK 42 - skrzyżowanie z DP 1197 O w miejscowości Wielołęka”;

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu gminy Domaszowice.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.    

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Krzysztof Białkowski

×

×

Prev