Herb

Zawiadomienie o zwołaniu XLVI Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 30 maja 2023 roku o godz. 09.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)

zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 30 maja 2023 r. (wtorek) godz. 900.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice ul. Główna 24 (sala narad).

       

        Zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Domaszowice, która odbędzie się dnia 30 maja 2023 roku o godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7.Informacja nt. stanu dróg gminnych.

8.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domaszowice za rok 2022.

9. Podjęcie uchwały w sprawach:

a) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice;

b) zmiany uchwały Nr XLIII.330.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaszowice w roku 2023;

c) w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

d) określenia zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Domaszowice za wzorowe wyniki w nauce dla najlepszych uczniów i absolwentów szkoły, pobierających naukę na terenie Gminy Domaszowice;

e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia powiatowo-gminnego z jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Partnerstwa na 307;

f) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2023-2025;

g) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2023 rok;

h) o zmianie uchwały Nr XLI.320.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Wiceprzewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                \-\ Krzysztof Białkowski

×

×

Przejdź do góry