Herb

Zawiadomienie o zwołaniu L Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 29 września 2023 roku o godz. 09.00

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn. zm.)

zwołuję L sesję Rady Gminy Domaszowice na dzień 29 września 2023 r. (piątek) godz. 900.

Sesja odbędzie się w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 24 (sala narad).

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o bezrobociu i rynku pracy na terenie gminy Domaszowice.

8. Informacja za I półrocze 2023 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Domaszowice,o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domaszowicach.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Domaszowice a Gminą Frysztak;

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego;

c) zmiany uchwały nr XLV.339.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Woskowice Górne;

d)zmiany uchwały nr XLV.341.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Domaszowice;

e) zmiany uchwały nr XLV.342.2023 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice - zmiana tekstowa;

f) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Marcina w Strzelcach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

g) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wawrzyńca w Woskowicach Małych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

h) udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włochach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

i) o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2023 rok;

j) o zmianie uchwały Nr XLI.320.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski.    

12. Zamknięcie obrad sesji.

                                                           Przewodniczący Rady Gminy Domaszowice

                                                                                 Zbigniew Jachym

×

×

Przejdź do góry